Hvordan skal vi indrette os i den fremtidige attraktive arbejdsplads?

Chefer har måttet sande, at medarbejderne sagtens kan præstere og levere fra hjemmekontoret. Og medarbejderne har for alvor opdaget fordelene ved at kunne fordybe sig i opgaverne og selv i højere grad disponere tiden og metoderne til at løse dem. Vi arbejder anderledes og, i mange tilfælde, mere effektivt end før.

Som virksomhed er det afgørende at sørge for at gøre noget, hvis du ikke skal tabe i kampen om at fastholde og tiltrække medarbejdere. Jobfunktioner, netværk og mennesker varierer fra virksomhed til virksomhed. Så der skal udvikles en løsning, som er rigtig til din virksomhed – jeres DNA.

Her kommer HowWeWork ind i billedet. Med vores forskellige erfaringer og tilgange ser vi synergierne og sammenhængene i den måde, du indretter din arbejdsplads fysisk og organisatorisk. Sagt med andre ord, så er den fysiske indretning af arbejdspladsen nødt til at afspejle måden, I arbejder på. Vel at mærke, hvis du vil have det optimale ud af både medarbejdere og lokaler. 

Vi tror på, at kontorets indretning skal byde på noget ekstra i forhold til den hjemmearbejdsplads, som mange medarbejdere har vænnet sig til. Der skal være en motivation for at møde ind, og det handler blandt andet om at skabe rammerne for socialt samvær og vidensdeling, som er noget af det, analyser peger på som den største udfordring. Og innovation og nytænkning vil halte bagefter, hvis vi ikke gør noget.

Så lad os komme i gang med specifikke handleinitiativer skræddersyet din virksomhed og jeres ambitionsniveau.

Hvem er vi?

How We Work betyder både ”hvordan vi arbejder” og ”hvordan vi fungerer”. Begge dele er afgørende for vores tilgang til virksomheder og medarbejdere. 

HowWeWork består af erfarne eksperter i hhv. forandringsledelse, organisationsudvikling og meningsfuld, fysisk indretning af arbejdspladser. 

Vi har begge omfattende erfaring med at inddrage medarbejderne i processerne for at forankre forandringerne og sikre fælles retning og opbakning. Det gør vi også, når vi som HowWeWork indretter organisationer og arbejdspladser til den nye virkelighed.

Bettina Therese

Bettina Therese

Jeg er rumdesigner og har i virksomheden Bettina Therese specialiseret mig i at udnytte og optimere virksomheders fysiske rammer. Jeg holder mig konstant opdateret på nye tendenser inden for indretning af virksomheder og kontorer.

Kontakt mig på +45 2680 4184 
eller på kontakt@bettinatherese.dk

Klaus Haltrup Gordios

Klaus Haltrup

Jeg er forandringskonsulent og sparringspartner for ledere, ledergrupper og medarbejdere. I mere end 20 år har jeg i virksomheden Gordios arbejdet for at finde effektive og værdiskabende løsninger, der virker i praksis.

Kontakt mig på +45 2675 4918
eller på kh@gordios.dk

Hvad kan vi?

Vi kan indrette organisationen og arbejdspladsen til den nye virkelighed. En virkelighed, hvor medarbejderne både arbejder remote og på kontoret, mødes online og i virkeligheden, er fordybet i egne opgaver og i samspil med de øvrige i teamet. Med en forventning om, at arbejdspladsen indretter sig efter dem – ikke omvendt.

Klaus Haltrup kan forandre og forankre indretningen af organisationer, så de blomstrer i en verden af stadige forandringer og hård konkurrence.

Bettina Therese kan indrette arbejdspladser, så medarbejderne har de optimale fysiske rammer for at trives og præstere.

Tilsammen kan HowWeWork sikre sammenhæng mellem din organisation og den fysiske indretning, så de to faciliterer og styrker hinanden. Mellem jeres måde at arbejde på og rammerne at gøre det i. 

Book en temadag, hvor I sammmen tager hul på at
“indrette jeres fremtidige attraktive arbejdsplads”


Hvordan indretter vi organisationen og arbejdspladsen optimalt, så vi både kan arbejde sammen og hver for sig?

Og hvordan sørger vi for at værne om kulturen, vidensdeling og innovation?

Det hjælper vi med at facilitere på en sjov temadag. Via virksomhedsspil laver vi simuleringer ud fra forskellige scenarier og personaer og får skabt værdifulde diskussioner, som I kan gå direkte hjem og bruge efterfølgende.

Hvad får
du ud af det?

Den optimale indretning i form af work flow og fysiske rammer giver åbenlyse fordele for både virksomheden og medarbejderne. Det handler nemlig både om bundlinje og trivsel.

En velindrettet arbejdsplads, både organisatorisk og fysisk, rummer masser af gevinster for både virksomhed og medarbejdere. Her er nogle af de vigtigste.

Vil du have del i dette udbytte, start med en temadag, hvor I sammen tager hul på at “indrette jeres fremtidige attraktive arbejdsplads.”

For virksomheden

Jo bedre rammer, des mere effektive medarbejdere. Når både de organisatoriske og fysiske rammer giver mening, og når de opfylder medarbejdernes behov for at kunne præstere og levere, øger det både effektiviteten og kvaliteten af arbejdet.

Du styrker din virksomhed i kampen om den kvalificerede arbejdskraft. Med den optimale indretning bliver din virksomhed en mere attraktiv arbejdsplads, og du får lettere ved at tiltrække, og fastholde, de bedste ledere og medarbejdere.

Du får en bedre udnyttelse af virksomhedens kontorfaciliteter, hvilket betyder, at I måske kan nøjes med mindre plads og lavere driftsomkostninger i fremtiden. Alternativt kan virksomheden måske vokse mere, end oprindeligt forventet inden for de eksisterende rammer.

Du gearer din organisation og de fysiske rammer til at fungere i en verden, der bliver stadigt mere foranderlig og uforudsigelig.

For medarbejderne

En velindrettet arbejdsplads understøtter medarbejdernes individuelle behov og forudsætninger i forskellige arbejdssituationer. Det styrker både trivslen og de sociale relationer på arbejdspladsen.

Medarbejderne får optimale betingelser for både samarbejde og fordybelse i opgaverne. Fleksibiliteten er afgørende for både effektivitet og trivsel og for, at medarbejderne kan bidrage, som de gerne vil, til virksomheden og dens resultater.

Den større fleksibilitet i både de måder, steder og tider, vi arbejder på, giver medarbejderne en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv, bedre trivsel og mindre sygefravær.

Hvad gør vi?

HowWeWork arbejder inden for tre hovedområder, der hænger uløseligt sammen, men som også kan give mening at tage fat på enkeltvist alt efter virksomhedens behov og ambitionsniveau. Organisatorisk indretning, fysisk indretning og forankring af forandringerne.

1

Organisatorisk indretning

Vi hjælper med at skabe de organisatoriske rammer for vores nye måder at arbejde og samarbejde på tværs af teams, afdelinger, projekter og virksomheder. Hvilke krav stiller fleksible arbejdstider og -steder til både ledere og medarbejdere? Hvordan sikrer vi, at fleksibiliteten fungerer i praksis og skaber værdi for både virksomheden og medarbejderne – og at alle kan se meningen med det?

2

Fysisk indretning

Vi hjælper med at skabe de fysiske rammer, der understøtter den organisatoriske indretning og vores nye måder at arbejde på. Hvordan sikrer vi, at arbejdspladsen er indrettet til både samarbejde og fordybelse? Hvordan indretter vi lokalerne optimalt til både fysiske og virtuelle møder? Og hvordan sikrer vi, at omgivelser og inventar ikke alene er praktiske, men også inspirerende, og sender de ønskede signaler både internt og eksternt?

3

Forankring af forandringerne

Når man laver om på indretningen af både organisationen og arbejdspladsen er der brug for ændret adfærd og nye vaner. Og der er først og fremmest brug for en fælles forståelse og forankring af forandringerne, og de muligheder, de rummer. Forandringer opleves forskelligt og afføder derfor også forskellige reaktioner. Derfor er det vigtigt, at vi inddrager medarbejderne i forandringerne og klæder hele organisationen på til at håndtere dem.

Hvordan gør vi?

I HWW arbejder vi med en proces bestående af 5 centrale faser, som vi anbefaler at gennemføre i redesign af måden, vi arbejder sammen og indretter os på. Både processen og de enkelte faser tilpasses din virksomheds størrelse og behov. I kan selv stå for nogle af faserne og I kan bede os deltage i andre.

Vi vurderer situationen, definerer opgaven og identificerer interessenterne. Hvad har I brug for, og hvad forventer I af udbytte? Vi bliver enige om rammerne, hvem der skal involveres i arbejdet og i hvilke roller.

Output: Visionen og succeskriterier er etableret, rammerne er sat med en samlet og afstemt plan for forløbet, som kan kommunikeres til resten af organisationen.

Vi involverer de udpegede interessenter, som sagtens kan være hele medarbejderstaben. Gennem forskellige workshops klæder vi jer på til de forestående forandringer, afdækker jeres konkrete ønsker og behov til arbejdsformer, og udvikler i fællesskab konkrete løsningsforslag til indretning af både arbejdsflow og indretning. I vores workshops bruger vi bl.a. virksomhedsspillet ActeeChange, der med høj deltagerinvolvering skaber grundlaget for en god proces og succesfuld forankring.

Læs mere om virksomhedsspillet ActeeChange her

Output: Ledere og medarbejdere er nu klædt på til at forstå og håndtere den forandring, vi ønsker at skabe. Vi har diskuteret og fastlagt rammerne for den ønskede arbejdsform samt afdækket både behov og mulige løsninger hvad angår arbejdsflow og indretning.

Vi udarbejder oplæg til den fysiske indretning på baggrund af de input, vi har fået til den ønskede arbejdsform og rammerne. Oplægget afstemmes med den udvalgte arbejdsgruppe, og derefter lægger vi en plan for implementeringen, kommunikationsplan og kick-off samt involvering i den videre proces.

Output: Et konkret indretningsdesign og plan for implementering af den fysiske indretning til at understøtte den ønskede arbejdsform.

Vi går i gang med den fysiske indretning af lokalerne inklusive møbler, farvesætning og udtryk. Samtidig forberedes de værktøjer, der skal understøtte den nye indretning og den nye arbejdsform, f.eks. arbejdsstationer og mødelokaler. Vi afslutter denne fase med en workshop, der fokuserer på adfærdsændringer og forankring – hvad skal vi gøre anderledes, og hvilke reaktioner vil det afføde?

Output: De fysiske rammer har nu taget form og evt. nye værktøjer er testet. Vi er klar til at tage de nye faciliteter i brug og implementere de nye arbejdsformer.

Den nye indretning af organisationen og lokalerne bydes velkommen og visionen genfortælles. I den følgende tid samler vi op på erfaringer og tilbagemeldinger og justerer om nødvendigt løsningerne derefter. Vi sikrer forankringen og opfyldelse af succeskriterier.

Output: Virksomheden har via involvering fået etableret et redesign af arbejdet, som er blevet evalueret i forhold til de mål og succeskriterier, vi fastsatte i begyndelsen af processen. Dermed er vi også klar til at bruge den nye indretning som et aktiv for virksomheds branding i forhold til tiltrækning af nye dygtige ledere og medarbejdere.